căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên khóa 22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Số: 319  /KH/ĐHVL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

   

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2016-2017

(KHÓA 22)

 

Căn cứ các nội dung Hướng dẫn 3836/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ kế hoạch học tập năm học và trọng tâm công tác, kế hoạch công tác sinh viên của nhà trường. Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt sinh viên năm học 2016-2017 với một số nội dung và lịch sinh hoạt của sinh viên các khoa của Khóa 22 như sau:

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

Thứ 3

06/09/2016

(Sáng)

7g00 – 7g15

7g15 – 7g45

7g45 – 8g30

 

8g30 – 9g15

 

9g15 – 9g30

9g30 – 10g15

 

10g15 – 10g45

10g45 – 11g30

 

- Tập trung sinh viên, văn nghệ

- Thông tin vềQuy chế sinh viên

- Kỹ năng học tập tại đại học, giới thiệu các tiện ích hỗ trợ học tập tại trường

- Giáo dục pháp luật (Các đạo luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 10)

- Tập bài hát Văn Lang đại học đường

- Giới thiệu hoạt động Đoàn – Hội và Văn hóa Văn Lang, CLB Đội nhóm

-  Giao lưu đoàn sinh viên đại diện tham quan học tập tại Đền Hùng năm 2016

-  Chuyên đề: Chủ quyền  biển đảo Việt Nam, phán quyết của tòa án quốc tế về yêu sách “đường 9 đoạn”

Câu lạc bộ

Phòng Công tác sinh viên

Báo cáo viên

 

Bộ môn Luật

 

 

Đoàn thanh niên

 

Đoàn sinh viên năm 2016

 

Báo cáo viên

Hội trường C001 (CS2)

Phòng CTSV

Cán bộ phụ trách CTSV các khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các khoa

K22:A,X,C,D

(1.320)

HT. C001

 

 

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

Thứ 3

06/09/2016

(Chiều)

13g00 – 13g15

13g15 – 13g45

13g45 – 14g30

14g30 – 15g15

 

15g15 – 15g30

15g30 – 16g15

16g15 – 16g45

 

16g45– 17g30

-  Tập trung sinh viên, văn nghệ

-  Thông tin về Quy chế sinh viên

-  Kỹ năng học tập tại đại học, giới thiệu các tiện ích hỗ trợ học tập tại trường

-  Giáo dục pháp luật (Các đạo luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 10)

-   Tập bài hát Văn Lang đại học đường

-   Giới thiệu hoạt động Đoàn – Hội và Văn hóa Văn Lang, CLB Đội nhóm

-   Giao lưu đoàn sinh viên đại diện tham quan học tập tại Đền Hùng năm 2016

-   Chuyên đề: Chủ quyền  biển đảo Việt Nam, phán quyết của tòa án quốc tế về yêu sách “đường 9 đoạn”

Câu lạc bộ

Phòng Công tác sinh viên

Báo cáo viên

 

Bộ môn Luật

 

Đoàn thanh niên

 

Đoàn sinh viên năm 2016

 

Báo cáo viên

Hội trường C001 (CS2)

Phòng CTSV

Cán bộ phụ trách CTSV các khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các khoa

K22:K (Kế toán - Kiểm toán),H,M,I,N

(1.262)

HT.C001

Thứ 5

07/09/2016

(Chiều)

13g00 – 13g15

13g15 – 13g45

13g45 – 14g30

14g30 – 15g15

 

15g15 – 15g30

15g30 – 16g15

16g15 – 16g45

 

16g45– 17g30

-   Tập trung sinh viên, văn nghệ

-   Thông tin về Quy chế sinh viên

-   Kỹ năng học tập tại đại học, giới thiệu các tiện ích hỗ trợ học tập tại trường

-   Giáo dục pháp luật (Các đạo luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 10)

-   Tập bài hát Văn Lang đại học đường

-   Giới thiệu hoạt động Đoàn – Hội và Văn hóa Văn Lang, CLB Đội nhóm

-   Giao lưu đoàn sinh viên đại diện tham quan học tập tại Đền Hùng năm 2016

-   Chuyên đề: Chủ quyền  biển đảo Việt Nam, phán quyết của tòa án quốc tế về yêu sách “đường 9 đoạn”

Câu lạc bộ

Phòng Công tác sinh viên

Báo cáo viên

 

Bộ môn Luật

 

Đoàn thanh niên

 

Đoàn sinh viên năm 2016

 

Báo cáo viên

Hội trường C001 (CS2)

Phòng CTSV

Cán bộ phụ trách CTSV các khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các khoa

K22:F,P,Q,S,T

(1.269)

HT.C001


 

Một số nội dung, đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa có kế hoạch kết hợp tổ chức cho sinh viên học tập và sinh hoạt tại khoa

(từ 05/9 – 22/9/2016):

-      Quy chế học tập, rèn luyện. Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra các ngành.

-      Đối thoại, giải đáp các ý kiến của sinh viên về môi trường học tập, rèn luyện của khoa, trường.

-      Những nội dung định hướng cho sinh viên tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu, và nghề nghiệp.

-      Một số nội dung về văn hóa học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác đảm bảo an ninh an toàn trong trường học.

                                                         

KT. HIỆU TRƯỞNG

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

( Đã ký)

ThS. VÕ VĂN TUẤN