căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên khóa 19,20,21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Số:  317/KH/ĐHVL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

   Tp.Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 8 năm 2016

                                                                                                                     

KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2016-2017

(KHÓA 18,19,20,21)

Căn cứ các nội dung Hướng dẫn 3836/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân –học sinh, sinh viên” trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ kế hoạch học tập năm học và trọng tâm công tác, kế hoạch công tác sinh viên của nhà trường. Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2016-2017với một số nội dung và lịch sinh hoạt của sinh viên các khoa như sau:

 


NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

Thứ hai

29/8/2016

(Sáng)

7g00 – 7g30

7g30 – 8g15

8g15 – 9g00

 

9g00 – 9g45

 

9g45 – 11g00

-       Tập trung sinh viên, văn nghệ

-       Quy chế sinh viên, Văn hóa Văn Lang

-       Giáo dục pháp luật (Các đạo luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 10)

-       Chuyên đề: Những tác động của mạng xã hội và các trò chơi trực tuyến

-       Chuyên đề: Chủ quyền biển đảo Việt Nam, phán quyết của Tòa án quốc tế về yêu sách “đường 9 đoạn”

Câu lạc bộ

Phòng CTSV

Bộ môn Luật

 

Báo cáo viên

 

Báo cáo viên

Hội trường C001 (CS2)

Phòng CTSV

Cán bộ phụ trách CTSV các khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các khoa

K21: H,K,

Q,S,M

(1196 SV)

Thứ tư

31/8/2016

(Sáng)

7g00 – 7g30

7g30 – 8g15

8g15 – 9g00

 

9g00 – 9g45

 

9g45 – 11g00

 

11g00- 11g30

-       Tập trung sinh viên, văn nghệ

-       Quy chế sinh viên, Văn hóa Văn Lang

-       Giáo dục pháp luật (Các đạo luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 10)

-       Chuyên đề: Những tác động của mạng xã hội và các trò chơi trực tuyến

-       Chuyên đề: Chủ quyền biển đảo Việt Nam, phán quyết của Tòa án QT về yêu sách “đường 9 đoạn”.

-       Thực tập PCCC

Câu lạc bộ

Phòng CTSV

Bộ môn Luật

 

Báo cáo viên

 

Báo cáo viên

 

Đội PCCC Cs2

Hội trường C001 (CS2)

Phòng CTSV

Cán bộ phụ trách CTSV các khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các khoa

 

Đội PCCC Cs2

K20: H,K, Q,M,F,N

(1125 SV)

Thứ năm

1/9/2016

(Sáng)

7g00 – 7g30

7g30 – 8g15

8g15 – 9g00

 

9g00 – 9g45

 

9g45 – 11g00

-       Tập trung sinh viên, văn nghệ

-       Chuyên đề: Hướng nghiệp – Khởi nghiệp

-       Giáo dục pháp luật (Các đạo luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 10)

-       Chuyên đề: Những tác động của mạng xã hội và các trò chơi trực tuyến

-       Chuyên đề: Chủ quyền biển đảo Việt Nam, phán quyết của Tòa án quốc tế về yêu sách “đường 9 đoạn”

Câu lạc bộ

Báo cáo viên

Bộ môn Luật

 

Báo cáo viên

 

Báo cáo viên

Hội trường C001 (CS2)

Phòng CTSV

Cán bộ phụ trách CTSV các khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các khoa

K19: H,K,

N,Q,P,M,T,I

(1038 SV)

 

 

Một số nội dung, đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa có kế hoạch kết hợp tổ chức cho sinh viên học tập và sinh hoạt tại khoa (từ 29/08 – 15/9/2016):

-         Quy chế đào tạo.

-         Quy chế học tập, rèn luyện. Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra các ngành.

-         Những nội dung định hướng cho sinh viên tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu, và nghề nghiệp.

-         Một số nội dung về văn hóa học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác đảm bảo an ninh an toàn trong trường học.

                                         

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

 

 

ThS. VÕ VĂN TUẤN