căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức học GD quốc phòng cho khóa 21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Số :  198/VL-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học Giáo dục quốc phòng – An ninh cho khóa 21

            Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa

Học kỳ hè năm học 2015 - 2016 Nhà trường tổ chức cho sinh viên khóa 21 học Giáo dục quốc phòng - An ninh, như sau:

1. Thời gian

-   Đợt 1: từ 26/6/2016 đến 17/7/2016 (gồm các khoa cơ sở 2 trừ khoa Mỹ thuật CN)

-   Đợt 2: từ 14/8/2016 đến 1/9/2016 (gồm các khoa cơ sở 1 và khoa Mỹ thuật CN)

2. Địa điểm

Sinh viên học tập trung tại Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự, địa chỉ: 189 Nguyễn Oanh, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

3. Tập trung và học theo các đại đội sau

a) Đợt 1 (26/6/2016 ---> 17/7/2016):

 

TT

KHOA

LỚP

ĐẠI ĐỘI

SỐ SV

1

Thương mại

K21C01, K21C03

1

224

K21C02

2

150

2

Du lịch

K21KS1 ---> KS3

3

246

K21KS4 à KS5; K21LH1 ---> LH4

4

184

3

Tài chính – Ngân hàng

K21TC1 ---> TC4

5

217

K21TC5 ---> TC7

6

159

4

Kế toán

K21KT1 ---> KT2

7

118

K21KT3 ---> KT6

8

232

5

Quan hệ công chúng

K21PR1 ---> PR4

9

193

K21PR5 ---> PR6

7

98

6

Quản trị kinh doanh

K21Q01 ---> Q03

10

175

K21Q04 ---> Q07

11

206

Lịch tập trung đợt 1: ngày 26/6/2016

- Đại đội 1 ---> 6: từ 07h30 đến 09h00

- Đại đội 7 ---> 11: từ 09h30 đến 11h00

 

b)  Đợt 2 (14/8/2016 ---> 01/9/2016):

TT

KHOA

LỚP

ĐẠI ĐỘI

SỐ SV

1

Kiến trúc

K21A01 ---> A03

1

230

2

Mỹ thuật CN

K21H-ĐH2, K21H-NT, K21H-TT

2

192

K21H-CN1, K21H-ĐH1

3

120

3

CN Môi trường

K21M01 ---> M02

3

115

4

Ngoại ngữ

K21N01 ---> N03

4

171

K21N04 ---> N07

5

218

5

Kỹ thuật nhiệt

K21NL1 ---> NL2

6

114

6

CN Sinh học

K21S01 ---> S02

6

138

7

CN thông tin

K21T01 ---> T03

7

172

8

Xây dựng

K21X01 ---> X02

8

207

9

Học lại

Sinh viên tất cả các khoa ở 2 cơ sở

8

55

Lịch tập trung đợt 2: tất cả sinh viên học đợt 2 tập trung lúc 07h30 ngày 14/8/2016

4. Đăng ký học lại đối với sinh viên còn nợ GDQP-AN

Sinh viên khóa 20 trở về trước đăng ký học lại GDQP-AN tại Phòng Đào tạo cơ sở 1.

Đăng ký học lại từ 20/6/2016 đến 8/7/2016, học đợt 2 (14/8 – 1/9/2016), ở đại đội 8.

5. Trách nhiệm quản lý sinh viên

Trách nhiệm của Phòng Đào tạo: Phòng Đào tạo căn cứ lịch trình giảng dạy và lịch huấn luyện chi tiết, hỗ trợ Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự quản lý sinh viên trong suốt thời gian học; xử lý các yêu cầu phát sinh khi thực hiện hợp đồng.

Trách nhiệm của các khoa: Lãnh đạo khoa cử người làm công tác sinh viên hỗ trợ Phòng Đào tạo trong buổi tập trung đầu tiên để triển khai cho sinh viên nghe phổ biến nội quy, quy định về học GDQP-AN và đăng ký mượn quân trang. Trong suốt đợt học, trợ lý CTSV thông qua ban cán sự lớp theo dõi tình hình học tập của sinh viên, thông báo về Phòng Đào tạo những vấn đề vướng mắc để kịp thời giải quyết.

Khi nhận được thông báo này, kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Trân trọng.                                                

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2016

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nơi nhận :

- Hiệu trưởng (để báo cáo)

- Các Khoa (để thực hiện)

- Lưu P.HC  & P.Đào tạo

Gửi kèm thông báo này Danh sách sinh viên khóa 21

Sinh viên sẽ nhận lịch học chi tiết vào buổi tập trung.

 

ThS. Võ Văn Tuấn