căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo NHẬP HỌC năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

(V/V NHẬP HỌC NĂM HỌC 2016 – 2017)

 

Theo kế hoạch học tập năm học 2016 – 2017 đã được nhà trường phê duyệt, lịch nhập học chính thức của sinh viên các KHOÁ 19, 20, 21 là từ NGÀY 29/8/2016, cụ thể như sau:

  • Từ ngày 29/8/2016 sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt Công dân đầu năm. Đề nghị sinh viên xem lịch cụ thể trên website của khoa KTKT hoặc trên email cá nhân của từng sinh viên.
  • Từ ngày 5/9/2016 sinh viên học chuyên môn theo Thời khóa biểu.

Đề nghị tất cả sinh viên nhập học nghiêm túc theo lịch đã thông báo.

 

                                                                                 VPK KHOA KTKT