căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Số: 137 /VL-TB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2016

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

       Căn cứ Bộ luật Lao động, Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ LĐTBXH về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và kế hoạch học tập năm học 2015-2016 của Trường, Nhà trường thông báo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên các đơn vị và sinh viên nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2016 như sau:

1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch) nghỉ 1 ngày thứ Bảy ngày 16/4/2016.

2. Ngày Chiến thắng (ngày 30/4/2016) và ngày Quốc tế lao động (ngày 01/5/2016) nghỉ 3 ngày kể từ thứ Bảy ngày 30/4/2016 đến hết thứ Hai ngày 02/5/2016.

3. Thực hiện quy định của Nhà trường trong thời gian nghỉ

       Để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian nghỉ, Trưởng các đơn vị tổ chức sắp xếp hồ sơ, tài liệu; ngắt cầu dao và tắt hết các thiết bị điện, khóa hết các vòi nước đang sử dụng. Phối hợp với Tổ bảo vệ tại cơ sở kiểm tra, khóa và niêm phong cửa của đơn vị mình. Trong những ngày nghỉ, nhân viên các đơn vị có nhu cầu làm việc cần xin ý kiến của Trưởng đơn vị và thông báo cho bộ phận bảo vệ biết để hỗ trợ.

Nhiệm vụ cụ thể của một số đơn vị:

  • Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Văn Lang, Phòng PVHĐ1, PVHĐ2, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: Phân công lịch bảo vệ trực của đơn vị mình tại các cơ sở, bảo đảm thời gian trực 24/24, chăm sóc cây kiểng trong thời gian nghỉ. Phân công nhân viên làm vệ sinh trước và sau khi nghỉ để bảo đảm môi trường sạch sẽ.
  • Phòng PVHĐ3, phòng PVHĐ4, Trung tâm Kỹ thuật tin học: Phối hợp kiểm tra thiết bị kỹ thuật tại các cơ sở, đảm bảo thiết bị kỹ thuật hoạt động xuyên suốt, an toàn, không xảy ra sự cố trong những ngày nghỉ.
  • Trung tâm Thông tin: Tổ chức treo băng rôn, cờ tại tại các cơ sở khi nghỉ.
  • Phòng Hành chính: Xếp lịch trực lãnh đạo, phân công nhân viên hành chính sẵn sàng giải quyết kịp thời công viêc (nếu cần), cử nhân viên lái xe phục vụ lãnh đạo trường khi có yêu cầu sử dụng xe.

        Đề nghị Trưởng các đơn lưu ý thực hiện nội dung thông báo này, nếu có khó khăn gì xin gửi về Trường (phòng KH&QLNL) để cùng phối hợp thực hiện.

        Trân trọng,

 

Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị (để báo cáo);

- Ban giám hiệu;

- BCH Công đoàn;

- Trưởng các đơn vị;

- Lưu. 

TQ.HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Đắc Tâm