căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo hoạt động tại cơ sở 2 trong các ngày 12, 13, 14/7/2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH VĂN LANG

Số:      281/TB-VL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 7 năm 2016

 

 Kính gửiCác Đơn vị trong toàn trường

Về hoạt động tại Cơ sở 2 trong thời gian tổ chức thi tuyển sinh năm 2016

 

Trong đợt tuyển sinh ngày 12, 13, 14/7/2016 (thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm) Hội đồng tuyển sinh sử dụng Cơ sở 2 để tổ chức thi tuyển. Để đảm bảo an toàn cho công tác tuyển sinh, Trưởng các đơn vị tại Cơ sở 2 lưu ý:

1)    Phòng Phục vụ học đường Cơ sở 2 thực hiện nhiệm vụ theo phân công  của Hội đồng tuyển sinh. Các đơn vị khác tại Cơ sở 2 được nghỉ ngày 12, 13 và buổi sáng ngày 14/7/2016; thời gian nghỉ tính vào phép năm học 2015-2016. Trưởng các đơn vị phân công trực lãnh đạo đơn vị mình qua điện thoại trong thời gian thi tuyển sinh trên.

2)    Ngày 12/7/2016 môn Toán cao cấp C1, môn Marketing căn bản thi theo lịch đã thông báo của Phòng Đào tạo.

3)    Cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia công tác tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện theo sự phân công của Hội đồng tuyển sinh Nhà trường.

Nếu có vướng mắc, các đơn vị phản hồi sớm về Trường qua phòng KH&QLNL để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

-   Các đơn vị;

-   Lưu P.HC.

 

TQ. HIỆU TRƯỞNG

  (đã ký)

 

TS. Nguyễn Đắc Tâm