căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo hỗ trợ học phí Năm học 2019-2020

 

 

  • Từ năm học 2019 -2020 Nhà Trường áp dụng hỗ trợ học phí có điều kiện về học tập và rèn luyện của sinh viên .
  • Điều kiện về học tập và rèn luyện không áp dụng đối với Khóa 25 trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020