căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Khảo sát việc làm SV sau 1 năm TN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 287/VL

V/v: Khảo sát việc làm SV năm 2014

 
  TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN NĂM 2014

1.      Mục đích khảo sát

  • Thu thập thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên (SV) sau tốt nghiệp (TN) và khả năng tham gia vào thị trường lao động của SV, mức thu nhập, tỷ lệ SV học lên trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) phục vụ nhà trường nghiên cứu, lập kế hoạch đào tạo và thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2.      Kế hoạch thực hiện

  • Khảo sát việc làm SV sau 1 năm TN

Thực hiện lấy thông tin tình trạng việc làm của SV TN trong năm 2013, sử dụng công cụ hỗ trợ qua website: http://khaosat.vanlanguni.edu.vn (tương tự khảo sát năm 2013). Thời gian thực hiện:

 

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

Giai đoạn 2: Tổ chức khảo sát

26/07/14

25/08/14

 

-    Thực hiện khảo sát:

Bước 1: Khảo sát trực tuyến qua website: http://khaosat.vanlanguni.edu.vn

Bước 2: phỏng vấn qua điện thoại đối với SV chưa thực hiện khảo sát trực tuyến

-    Tập hợp phiếu trả lời (trực tiếp qua website)

 

26/07/14

 

16/08/14

 

Thường xuyên

 

15/08/14

 

25/08/14

 

25/08/14

 

            Các khoa

 

 

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        

                                                                                                              (đã ký)

 

                                                                                                                   

                                                                                                            Nguyễn Dũng