căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH SINH VIÊN” đầu năm học 2013-2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG

____________________

Số:               /KH/VL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

____________________

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2013

     

 KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH SINH VIÊN” ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014

(CÁC KHÓA 15,16,17,18 BẬC ĐẠI HỌC)

 

 Mục đích

- Giúp SV cập nhật những quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Thông tin tình hình kinh tế, chính trị của đất nước và của Tp.HCM hiện nay ảnh hưởng trực tiếp đến SV.

- Phổ biến những quy định mới của Trường, trọng tâm công tác năm học 2013-2014.

 

Nội dung

- Học tập, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của Tp.HCM thời gian qua và hiện nay.

- Nhấn mạnh nội dung định hướng cho SV tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015.

- Một số nội dung về an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác đảm bảo an ninh an toàn trong trường học.

 

Hình thức thực hiện

- Ban Chủ nhiệm Khoa chỉ đạo cán bộ và giảng viên trong đơn vị thực hiện:

Thông báo và đôn đốc SV của Khoa tham gia đầy đủ và đúng theo kế hoạch chung của trường

Phối hợp với Phòng Đào Tạo (Bộ phận Công tác Sinh viên) và Đoàn - Hội ổn định SV trong thời gian sinh hoạt

Theo dõi sĩ số thông qua phiếu điểm danh (sẽ có hình thức kiểm tra thích hợp để lấy kết quả tính vào điểm rèn luyện của học kỳ)

Phối hợp với PĐT sắp xếp lịch sinh hoạt riêng của Khoa trong Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV (ngoài lịch sinh hoạt chung của Trường)

 

Tổ chức thực hiện

- Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo trực tiếp “Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV” đầu khóa, cuối khóa và đầu năm học 2013-2014. 

- Phòng Đào Tạo (Bộ phận Công tác Sinh viên) phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường; và các đơn vị chức năng lên kế hoạch.

- Phòng PVHĐ3,4 & Trung tâm KTTH chịu trách nhiệm về trang thiết bị và kỹ thuật; PVHĐ1,2 chịu trách nhiệm về vệ sinh, bàn ghế,…theo kế hoạch.

 

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

Thứ 4

11/9/2013

(Sáng)

 

7g30 - 7g45 

 

7g45 - 8g15

 

8g15 - 8g30

8g30- 9g15

9g15 - 9g25

9g25 - 9g50

 

9g50 - 11g00

 

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2013-2014. 

-       Công tác Quản trị rủi ro, Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn [kế hoạch thực tập].

-       SV và văn hoá online.

-       Văn nghệ

-       Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2013 giao lưu.

-       Một số nội dung công tác NH 2013-2014.

-       Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

 

Đoàn – Hội SV Trường

 

Đội Chỉ huy PCCC 

 

Báo cáo viên

 

Đoàn SV đại diện

 

Hiệu trưởng, BCN Khoa 

 

Hội trường C001 (CS2)

K18:

S,K,D,Q,N,K16+K18NL

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

S,K,D,Q,N,NL

(887 SV)

Thứ 4

11/9/2013

(Chiều)

 

13g30 - 13g45 

 

13g45 - 14g15

 

14g15 - 14g30

14g30-15g15

15g15 - 15g25

15g25-15g50

15g50 - 17g00

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2013-2014. 

-       Công tác Quản trị rủi ro, Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn [kế hoạch thực tập].

-       SV và văn hoá online.

-       Văn nghệ

-       Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2013 giao lưu.

-       Một số nội dung công tác NH 2013-2014.

-       Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

 

Đoàn – Hội SV Trường

 

Đội Chỉ huy PCCC 

 

Báo cáo viên

 

Đoàn SV đại diện

 

Hiệu trưởng, BCN Khoa 

 

Hội trường C001 (CS2)

K18:

A,P,F,T

K17: M

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

A,P,F,T,M

(918 SV)

 

Thứ 5 12/9/2013

(Sáng)

 

7g30 - 7g45 

 

7g45 - 8g15

 

8g15 - 8g30

8g30- 9g15

9g15 - 9g25

9g25 - 9g50

 

9g50 - 11g00

 

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2013-2014. 

-       Công tác Quản trị rủi ro, Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn [kế hoạch thực tập].

-       SV và văn hoá online.

-       Văn nghệ

-       Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2013 giao lưu.

-       Một số nội dung công tác NH 2013-2014.

Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

 

Đoàn – Hội SV Trường

 

Đội Chỉ huy PCCC 

 

Báo cáo viên

 

Đoàn SV đại diện

 

Hiệu trưởng, BCN Khoa 

 

Hội trường C001 (CS2)

K17:

Q,D,P,NL

K18:

M,X

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

Q,D,P,NL,M,X

 

(886 SV)

Thứ 5

12/9/2013

(Chiều)

 

13g30 - 13g45 

 

13g45 - 14g15

 

14g15 - 14g30

14g30-15g15

15g15 - 15g25

 

15g25 - 17g00

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2013-2014. 

-       Công tác Quản trị rủi ro, Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn [kế hoạch thực tập].

-       Xu hướng thị trường lao động, dự báo nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn.

-       Văn nghệ

-       Một số nội dung công tác NH 2013-2014.

-       Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

 

Đoàn – Hội SV Trường

 

Đội Chỉ huy PCCC 

 

Báo cáo viên

 

 

Hiệu trưởng, BCN Khoa

Hội trường C001 (CS2)

K16:

C,Q,P,T,F(Lớp TC1,2,3,4,7,8)

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban chấp hành Đoàn-Hội các Khoa 

C,Q,P,T,F

(1025 SV)

 

Thứ 6

13/9/2013

(Chiều)

 

13g30 - 13g45 

 

13g45 - 14g15

 

14g15 - 14g30

14g30-15g15

15g15 - 15g25

 

15g25 - 17g00

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2013-2014. 

-       Công tác Quản trị rủi ro, Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn [kế hoạch thực tập].

-       Xu hướng thị trường lao động, dự báo nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn.

-       Văn nghệ

-       Một số nội dung công tác NH 2013-2014.

-       Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

 

Đoàn – Hội SV Trường

 

Đội Chỉ huy PCCC 

 

Báo cáo viên

 

 

Hiệu trưởng, BCN Khoa

Hội trường C001 (CS2)

K16:

D,K,M,K15A,F(Lớp TC5,6)

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban chấp hành Đoàn-Hội các Khoa 

D,K,M,A,F

(979 SV)

Thứ 7

14/9/2013

(Sáng)

 

7g30 - 7g45 

 

7g45 - 8g15

 

8g15 - 8g30

8g30- 9g15

9g15-9g25

9g25 - 11g00

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2013-2014. 

-       Công tác Quản trị rủi ro, Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn [kế hoạch thực tập].

-       Xu hướng thị trường lao động, dự báo nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn.

-       Văn nghệ

-       Một số nội dung công tác NH 2013-2014.

-       Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

 

Đoàn – Hội SV Trường

 

Đội Chỉ huy PCCC 

 

Báo cáo viên

 

 

Hiệu trưởng, BCN Khoa

Hội trường C001 (CS2)

K16:

H,AX,N,S

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban chấp hành Đoàn-Hội các Khoa 

H,AX,N,S

(959 SV)

Thứ 7

14/9/2013

(Chiều)

 

13g30 - 13g45 

 

13g45 - 14g15

 

14g15 - 14g30

14g30-15g15

15g15 - 15g25

15g25-15g50

 

15g50 - 17g00

 

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2013-2014. 

-       Công tác Quản trị rủi ro, Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn [kế hoạch thực tập].

-       SV và văn hoá online.

-       Văn nghệ

-       Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2013 giao lưu.

-       Một số nội dung công tác NH 2013-2014.

-       Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

 

Đoàn – Hội SV Trường

 

Đội Chỉ huy PCCC 

 

Báo cáo viên

 

Đoàn SV đại diện

 

Hiệu trưởng, BCN Khoa 

 

Hội trường C001 (CS2)

K17:

K,S,AX,T

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K,S,AX,T

(1009 SV)

Chủ nhật 15/9/2013

(Sáng)

 

7g30 - 7g45 

 

7g45 - 8g15

 

8g15 - 8g30

8g30- 9g15

9g15 - 9g25

9g25 - 9g50

 

9g50 - 11g00

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2013-2014. 

-       Công tác Quản trị rủi ro, Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn [kế hoạch thực tập].

-       SV và văn hoá online.

-       Văn nghệ

-       Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2013 giao lưu.

-       Một số nội dung công tác NH 2013-2014.

-       Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

 

Đoàn – Hội SV Trường

 

Đội Chỉ huy PCCC 

 

Báo cáo viên

 

Đoàn SV đại diện

 

Hiệu trưởng, BCN Khoa 

 

Hội trường C001 (CS2)

K17:

H,F,N

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

H,F,N

(1007 SV)

Chủ nhật

15/9/2013

(Chiều)

 

13g30 - 13g45 

 

13g45 - 14g15

 

14g15 - 14g30

14g30-15g15

15g15 - 15g25

15g25-15g50

 

15g50 - 17g00

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2013-2014. 

-       Công tác Quản trị rủi ro, Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn [kế hoạch thực tập].

-       SV và văn hoá online.

-       Văn nghệ

-       Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2013 giao lưu.

-       Một số nội dung công tác NH 2013-2014.

-       Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

 

Đoàn – Hội SV Trường

 

Đội Chỉ huy PCCC 

 

Báo cáo viên

 

Đoàn SV đại diện

 

Hiệu trưởng, BCN Khoa

Hội trường C001 (CS2)

K18:H,C

K17C

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

H,C

(1007 SV)

 

Từ ngày 16/9/2013, các Khoa phối hợp với các đơn vị lên kế hoạch tổ chức cho SV các buổi học tập và sinh hoạt theo nội dung của Khoa lồng ghép một số vấn đề sau:

- Một số nét mới về công tác SV: Qui định của Trường, Quy chế; Chế độ; Chính sách;…

- Học tập, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của Tp.HCM thời gian qua và hiện nay.

- Quán triệt nội dung Nghị quyết TW4, thông tin định hướng chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

- Một số nội dung về an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác đảm bảo an ninh an toàn trong trường học.

- Nhấn mạnh những nội dung định hướng cho SV tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung giai đoạn 2011-2015.

                                                                                                                                                                                         

               HIỆU TRƯỞNG                  

(Đã ký)

                                                                                                                                                                                               

         TS.Nguyễn Dũng