căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2016-2017

   

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 393/TB-ĐHVL

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 
 

 

THÔNG BÁO

V/v Hướng dẫn thực hiện Hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2016-2017

 

       Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

       Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

       Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Văn Lang ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang.

       Căn cứ kết quả thực hiện và chính sách hỗ trợ học phí đảm bảo điều kiện học tập cho sinh viên của Trường Đại học Văn Lang.

       Năm học 2016-2017, phòng Công tác sinh viên kết hợp các khoa đào tạo hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc các diện:

A. Sinh viên thuộc diện chính sách được trợ cấp, hỗ trợ học phí tại địa phương (trợ cấp theo quy định thông qua địa phương nơi thường trú)

1.  Đối tượng được miễn 100% học phí
a. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thương binh, Người hưởng chính sách như Thương binh, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có), con của Liệt sỹ, con của Thương binh, con của người hưởng chính sách như Thương binh, con của Bệnh binh, con của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc Hội).

*Hồ sơ: Giấy xác nhận sinh viên thuộc đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng người có công xác nhận, Bản sao chứng thực Giấy khai sinh, Bản sao chứng thực Hộ khẩu.

b. Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ không nơi nương tựa thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 (theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 86).

*Hồ sơ: Bản sao chứng thực Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp, Bản sao chứng thực Giấy khai sinh, Bản sao chứng thực Hộ khẩu.

c. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

*Hồ sơ: Giấy xác nhận sinh khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giấy chứng nhận hộ  nghèo của Ủy ban nhân dân cấp hoặc xác nhận.

d. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

*Hồ sơ: Bản sao chứng thực Giấy khai sinh của sinh viên, Giấy chứng nhận hộ nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

e. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thèn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm,  Brâu, Ơ Đu).

*Hồ sơ: Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú, Bản sao chứng thực Giấy khai sinh của sinh viên.

 
2.  Đối tượng được miễn 70% học phí

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

*Hồ sơ: Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú, Bản sao chứng thực Giấy khai sinh của sinh viên.

3.  Đối tuợng được miễn 50% học phí

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức (cha hoặc mẹ) bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

*Hồ sơ: Bản sao chứng thực Sổ hưởng trợ cấp mỗi tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

Yêu cầu:

Sinh viên lập một bộ hồ sơ gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp quận, huyện, gồm:

-   Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí (theo Phụ lục VI, VII Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH) có xác nhận của trường.

-   Hồ sơ gồm bản sao chứng thực các loại giấy tờ liên quan. (sinh viên tham khảo tại http://www.moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1150).

 

B. Nhà trường xem xét hỗ trợ học phí từ nguồn của trường đối với sinh viên (thuộc diện chính sách được trợ cấp, hỗ trợ học phí tại địa phương)

Yêu cầu sinh viên nộp các giấy tờ làm cơ sở xét hỗ trợ học phí tại trường:

1.   Bản sao chứng thực Giấy xác nhận thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí trong đào tạo do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ người có công (cha hoặc mẹ hoặc sinh viên) và Ủy ban nhân dân xã, phường nơi sinh viên cư trú cấp hoặc Bản sao chứng thực thẻ thương binh, thẻ bệnh binh hay những người hưởng chính sách như thương binh của cha hoặc mẹ hoặc sinh viên (thuộc diện 1a).

2.    Bản sao chứng thực Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  cấp huyện cấp (thuộc diện 1b).

3.    Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường (thuộc diện 1c).

4.    Bản sao chứng thực Giấy khai sinh kèm Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp (thuộc diện 1d).

5.    Bản sao chứng thực Giấy khai sinh và Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú tại địa phương (thuộc diện 1e).
 
6.    Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú và Bản sao chứng thực Giấy khai sinh của sinh viên (thuộc diện 2).

7.    Bản sao chứng thực Sổ hưởng tiền trợ cấp mỗi tháng của cha hoặc mẹ do tổ chức Bảo hiểm xã hội cấp (thuộc diện 3).

 

C. Nhà trường xem xét hỗ trợ học phí từ nguồn của trường đối với sinh viên ngoài diện chính sách và thuộc diện:

1. Sinh viên thuộc diện anh hoặc chị hoặc em ruột học cùng trường.

Anh hoặc chị hoặc em đã tốt nghiệp. (Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, Bản sao chứng thực Giấy khai sinh hoặc Bản sao chứng thực Hộ khẩu)

Anh hoặc chị hoặc em còn đang học tại trường. (Giấy chứng nhận sinh viên của khoa, Bản sao chứng thực Hộ khẩu)

2.   Sinh viên là con ruột của người lao động đang làm việc tại trường. (Bản sao Giấy khai sinh)

3.   Sinh viên gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo, hộ nghèo. (Bản sao chứng thực Sổ hộ nghèo, xóa đói giảm nghèo)

 

*Ghi chú: Hồ sơ thuộc phần A (mục 1a, 1b) và phần C (mục 3) làm một lần sử  dụng trong suốt khóa học (khi có thay đổi sinh viên làm hồ sơ cập nhật), phần C (mục  1, 2) mỗi năm cập nhật một lần.

(Phụ lục VI, VII và Mẫu 3A, 4A, 4B kèm theo thông báo, sinh viên nhận tại khoa).

 

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký. Đề nghị các khoa thông báo, hướng dẫn sinh viên thực hiện theo nội dung thông báo, tổng hợp hồ sơ của sinh viên gửi về phòng Công tác sinh viên hạn cuối vào ngày 22/10/2016 (mục B và C). Sinh viên nộp hồ sơ đúng hạn quy định, sau thời hạn này nhà trường sẽ không giải quyết.

Trân trọng.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

-  Ban Giám hiệu,

-  Các Khoa, Phòng, Trung tâm,

-  Lưu PHC.

(đã ký)

 

 

VÕ VĂN TUẤN