căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Hỗ trợ học phí năm học

            

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày  09 tháng 10  năm 2015    

 

 

THÔNG BÁO

V/v  hỗ trợ học phí năm hc

 

A/ Hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ trợ cấp, hỗ trợ học phí tại địa phương

Sinh viên thuộc đối tượng chính sách được trợ cấp, hỗ trợ học phí:

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng: liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người được hưởng chính sách như thương binh, những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học… (theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2005 và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng).

2.  Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

3.  Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (Theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nước ta có 09 dân tộc rất ít người gồm: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao).

6. Sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

 

Sinh viên cần lập 1 bộ hồ sơ gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp quận, huyện bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí (mẫu theo phụ lục V,VI thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH) có xác nhận của Trường

-   Bản sao chứng thực các giấy tờ liên quan đến đối tượng được miễn, giảm

B/ Sinh viên thuộc diện đã dẫn ở phần A, ngoài việc được Nhà nước miễn, giảm học phí và trợ cấp theo quy định thông qua địa phương nơi thường trú, còn được Trường ĐHDL Văn Lang xem xét hỗ trợ học phí bằng nguồn kinh phí của Trường:

 Để có cơ sở xét hỗ trợ học phí tại trường, sinh viên cần nộp các giấy tờ sau:

 a)  Giấy xác nhận thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí trong đào tạo do Phòng LĐ-TB và XH nơi quản lý hồ sơ người có công (cha, mẹ hoặc bản thân sinh viên) và UBND xã, phường nơi HSSV cư trú cấp hoặc Bản sao thẻ thương binh, bệnh binh hay những người hưởng chính sách như thương binh của cha (mẹ) hoặc của bản thân sinh viên (đối với diện 1)

 b)  Bản sao quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện cấp (đối với diện 2)

 c)  Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường (đối với diện 3)

 d)  Bản sao giấy khai sinh kèm với Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (đối với diện 4)

 e)  Bản sao giấy khai sinh kèm với Bản sao hộ khẩu hoặc Giấy xác nhận cư trú tại địa phương do UBND xã, phường cấp (đối với diện 5)

 f)   Bản sao sổ hưởng tiền trợ cấp hàng tháng của cha (mẹ) do tổ chức BHXH cấp (đối với diện 6)

C/ Ngoài những đối tượng chính sách, nhà trường còn xét hỗ trợ học phí đối với  sinh viên các diện sau: (mẫu 4A, 4B)

1. Sinh viên diện anh chị em ruột học cùng trường

Anh chị em đã tốt nghiệp, (có bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc bản sao công chứng sổ hộ khẩu)

-  Anh chị em còn đang học, (có giấy chứng nhận sinh viên của khoa và bản sao công chứng sổ hộ khẩu)

2. Sinh viên  gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo, hộ nghèo (có bản sao công chứng sổ hộ nghèo, XĐGN)

3. Sinh viên là con ruột của người lao động đang làm việc tại trường (có bản sao giấy khai sinh)

 

Lưu ý: Thủ tục ở phần A, ở mục 1 và mục 3 phần C sinh viên chỉ cần làm 1 lần trong suốt khóa học. Khi có thay đổi, sinh viên làm thủ tục khai bổ sung.

* Ghi chú: mẫu số 3B; mẫu số 4A,4B sinh viên nhận tại Khoa .

Sinh viên liên hệ văn phòng khoa làm thủ tục hạn cuối 31/10/2015.