căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đối thoại sinh viên các khóa 19, 20, 21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Số:  318     /KH/ĐHVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

   Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2016-2017

(BAN GIÁM HIỆU – BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐỐI THOẠI SINH VIÊN CÁC KHÓA 19,20,21)

Căn cứ các nội dung Hướng dẫn 3836/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ kế hoạch học tập năm học và trọng tâm công tác, kế hoạch công tác sinh viên của nhà trường. Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2016-2017 với một số nội dung và lịch sinh hoạt của sinh viên các khoa như sau:

 

NGÀY

PHÒNG

GIỜ

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

THÀNH PHẦN

KHOA

Thứ tư

07/9/2016

(Chiều)

 

 

C001

 

13g00 – 13g30

13g30 – 14g00

14g00 – 15g00

 

  • Tập trung, ổn định sinh viên
  • Giới thiệu những điểm mới sau chuyển đổi loại hình trường
  • Đối thoại với sinh viên  

Trợ lý CTSV

 

Ban Giám hiệu

 

BGH, BCN Khoa

Đại diện Lãnh đạo trường

BCN Khoa, Giảng viên, Nhân viên khoa

Phòng Công tác sinh viên

KẾ TOÁN (Sinh viên khóa 19, 20, 21)