căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 22[16/12/2016]

     
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                                                          

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN

(Áp dụng cho khoá 22 – Niên khoá 2016-2020)

 

1. Tên ngành đào tạo: Kế toán (Accounting)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Kiến thức

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có kiến thức về:

3.1. Xã hội, pháp luật và bảo vệ môi trường;

3.2. Ứng dụng toán học, công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành;

3.3. Pháp luật trong kinh doanh và văn hoá trong doanh nghiệp; Môi trường quốc tế và khả năng hoà hợp quốc tế về kế toán;

3.4. Kinh tế học trong nền kinh tế thị trường làm nền tảng cho các môn chuyên ngành;

3.5. Kế toán tài chính, Kế toán thuế, Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí ở mức độ chuyên sâu; Nắm vững các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến ngành kế toán như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán và các văn bản dưới luật có liên quan đến ngành kế toán;

3.6. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ và hệ thống thông tin kế toán;

3.7. Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, tổ chức và quản lý dữ liệu kế toán;

3.8. Tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Nắm vững kiến thức về tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng, lập kế hoạch tài chính;

3.9. Quản trị để tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp.

4. Kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng:

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có năng lực:

4.1.1. Làm được ngay công việc kế toán thực tế bằng tay như: lập chứng từ, nhận diện và phân loại chứng từ, lưu giữ chứng từ, ghi sổ kế toán và lập các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính;

4.1.2. Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán (MS-Excel hoặc phần mềm chuyên dụng) để thực hiện công tác kế toán bằng máy;

4.1.3. Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng và báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm;

4.1.4. Đọc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính ở mức độ cơ bản;

4.1.5. Lập và phân tích các báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí, báo cáo dự toán, báo cáo về mối quan hệ Chi phí – Sản lượng – Lợi nhuận, các báo cáo về giá thành… để phục vụ cho việc ra quyết định trong kinh doanh.

4.1.6. Kiểm toán một số khoản mục cơ bản trong báo cáo tài chính;

4.1.7. Xử lý, phân tích, tổng hợp dữ liệu trong hoạt động kinh doanh;

4.1.8. Giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc chuyên môn, đọc được báo cáo tài chính bằng tiếng Anh (có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC hoặc tương đương trình độ bậc 3 theo khung ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD-ĐT);

4.1.9. Sử dụng thành thạo Internet và các phần mềm văn phòng như MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint (đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

4.2. Kỹ năng mềm:

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có năng lực:

4.2.1. Tư duy logic, phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra.

4.2.2. Tự học, tự nghiên cứu và cập nhật kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

4.2.3. Giao tiếp, làm việc theo nhóm, tranh luận, trình bày ý tưởng.

5. Thái độ

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thái độ đúng đắn trong công việc, cụ thể như:

5.1. Có ý thức trách nhiệm công dân, chấp hành pháp luật;

5.2. Có đạo đức nghề nghiệp;

5.3. Có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp;

5.4. Có tinh thần hợp tác và sẵn sàng làm việc theo nhóm, linh hoạt, mềm dẻo;

5.5. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn;

5.6. Có hoài bão và thăng tiến trong nghề nghiệp.

6. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

6.1. Có thể làm việc ở các vị trí như kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế, trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập, chủ yếu là trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ vừa và nhỏ trên toàn quốc.

6.2. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo.

7. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

7.1. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo sau đại học như: thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh của tất cả các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước; và

7.2. Có thể tham gia học và thi lấy các chứng chỉ kế toán quốc tế, chứng chỉ hành nghề về kế toán, kiểm toán, thuế (LCCI, CPA, ACCA, Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế) theo qui định.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo

Chương trình đào tạo của ngành kế toán được thiết kế dựa trên việc tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Anh và các Hiệp hội nghề nghiệp chuyên nghiệp như LCCI, CPA, ACCA… và các tổ chức đánh giá kỹ năng Anh ngữ chuyên nghiệp như TOEIC.

- Mays Business School thuộc Taxas A&M University. Website: http://mays.tamu.edu/

- Chương trình LCCI. Website: www.lcci.org.uk; www.lcciasia.com.

- Chương trình ACCA. Website: www.accaglobal.com.

- Chương trình CDIO. Website: www.cdio.org.

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

TS. NGUYỄN CỬU ĐỈNH