căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Sinh viên 5 tốt cấp LCH khoa KTKT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG

BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG

BCH LCH KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 S: 02-KH/BCH

 "Sinh viên 5 tốt cấp LCH Khoa KTKT năm học 2013-2014”

      

 TP.HCM, ngày 20 tháng 9 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”

và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp LCH khoa KTKT năm học 2013 - 2014

 I.      MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

-   Giới thiệu, tuyên dương các bạn đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng, sống hướng thiện, có những việc làm thiết thực, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực.

-   Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên, học sinh.

-   Định hướng sự phấn đấu, nỗ lực của sinh viên khoa Kế Toán Kiểm Toán.

2. Yêu cầu:                  

-   Triển khai sâu rộng trong toàn khoa, tất cả sinh viên, học sinh cùng tham gia giới thiệu và bình chọn.

-   Các cá nhân được bình chọn phải thật sự tiêu biểu, được tập thể công nhận.

II.   NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nội dung cuộc bình chọn:

1.1. Đối tượng:

-   Tất cả những sinh viên đang tham gia học tập, công tác tại khoa Kế toán – Kiểm toán.

1.2. Tiêu chí:

1.2.1. Đạo đức tốt:

       Tiêu chuẩn bắt buộc:

-   Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.

-   Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

-   Có lối sống văn hóa, văn minh.

-   Được tập thể công nhận.

-   Điểm rèn luyện năm học 2 học kỳ gần nhất đạt từ 75 trở lên.

       Trường hợp đặc biệt:

 Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:

-   Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.

-   Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương. Sinh viên tiêu biểu tham gia thăm viếng đền Hùng.

1.2.2. Học tập tốt:

       Tiêu chuẩn bắt buộc:

-   Có thái độ học tập đúng đắn.

-   Chuyên cần trong học tập.

-   Điểm học tập tích lũy đạt từ 7.5 trở lên, trung bình 2 học kỳ gần nhất từ 7.5 trở lên, không nợ học phần nào trong 2 học kỳ năm học 2013 - 2014.

       Trường hợp đặc biệt:

Đạt một trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:

-   Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

-   Đoạt giải trong các cuộc thi chuyên môn do các đơn vị nghề nghiệp tổ chức (như các cuộc thi do FTMS, Smart Train,… tổ chức).

1.2.3. Thể lực tốt:

       Tiêu chuẩn bắt buộc:

Đạt một trong ba tiêu chuẩn sau:

-   Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” trong các hoạt động:  Ngày Hội sinh viên Văn Lang năm 2014, tham gia chiến dịch mùa hè xanh 2014, giải Việt Dã 2013.

-   Tham gia vào ít nhất 1 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong 1 học kì do Liên chi hội hoặc Hội Sinh viên trường tổ chức (các giải đấu thể thao cấp khoa trở lên).

-   Có chứng chỉ những môn học giáo dục thể chất (đối với sinh viên năm 3) và có điểm trung bình bộ môn giáo dục quốc phòng từ 8.0 trở lên (đối với sinh viên năm 2).

       Trường hợp đặc biệt:

-   Là đội viên (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp chi hội trở lên.

1.2.4. Kỹ năng tốt:

       Tiêu chuẩn bắt buộc:

       Đạt một trong bốn tiêu chuẩn sau:

-   Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học.

-   Tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện do khoa Kế toán – Kiểm toán hoặc các đơn vị trong trường tổ chức.

-   Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.

-   Là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Uỷ viên BCH Chi hội, Chi đoàn, Liên chi Hội trở lên.

-   Tích cực tham gia vào các hoạt động của Liên Chi Hội, Hội sinh viên và nhà trường.

-   Có sự công nhận của Đoàn – Hội cấp trên.

       Trường hợp đặc biệt:

Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:

-   Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng (nếu có).

-   Từng tham gia hướng dẫn các lớp rèn luyện kỹ năng từ cấp khoa trở lên.

1.2.5. Hội nhập tốt

       Tiêu chuẩn bắt buộc:

       Đạt một trong các điều kiện sau:

-   Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng B hoặc tương đương bằng B trở lên (TOEIC 450 trở lên).

-   Điểm học tập anh văn 2 học kì gần nhất lớn hơn hoặc bằng 8.0 (vì ghi nhận sự phấn đấu trong 1 năm học của các bạn)

    Đối với SV học các ngoại ngữ khác hoặc chương trình liên kết quốc tế:

-   Đạt chứng chỉ Pháp ngữ A2 trở lên

-   Chứng chỉ LCCI level 2 trở lên (hoặc có xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa)

-   Các chứng chỉ liên kết quốc tế khác tùy đặc thù riêng.

       Trường hợp đặc biệt:

Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu:

-    Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước.

1.3. Danh hiệu và hình thức khen thưởng:

1.3.1. Danh hiệu: Sinh viên 5 tốt cấp LCH khoa KTKT năm 2013-2014

1.3.2. Hình thức: LCH khoa KTKT sẽ trao giấy khen và giấy chứng nhận đối với danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp LCH khoa KTKT do Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên trường cấp, ngoài ra các bạn sẽ được vinh danh trên bảng tin Đoàn – Hội khoa.

2. Phương pháp thực hiện:

-    Vận động đoàn viên, sinh viên phát hiện và giới thiệu các gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo lời Bác tại Chi Đoàn, Chi Hội.

-    Tổ chức tuyên dương và giới thiệu, nhân rộng giao lưu, học tập các gương sinh viên sống đẹp, điển hình tiêu biểu,… tại LCH.

3. Quy trình bình chọn:

   Bước 1: Đề cử, giới thiệu điển hình:

-    Chi Hội dựa vào các tiêu chuẩn, mỗi Chi Hội bình chọn và giới thiệu cá nhân đủ tiêu chuẩn (theo mẫu giới thiệu đính kèm), lập danh sách và kèm bản Báo cáo thành tích về BCH Hội khoa hoặc tương tương.

  Bước 2: Xét duyệt và thông qua danh sách đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp LCH Khoa” năm 2014:

            Ban tổ chức sẽ mời các thành phần sau tham gia vào hội đồng xét duyệt:

  • Trợ lý công tác quản lý sinh viên:  Cô Phạm Thị Nga
  • LCH trưởng Khoa KTKT.
  • LCH phó khoa KTKT.
  • Bí thư đoàn khoa KTKT.

Yêu cầu: phải có trên 80% số phiếu đồng ý tại chi Hội

Thời gian xét duyệt: 01/10/2014 đến 01/11/2014

  Bước 3: Tuyên dương và phát huy, nhân rộng điển hình “Sinh viên 5 tốt cấp Khoa” sau tuyên dương:

-    BCH LCH khoa sẽ công bố kết quả bình chọn vào ngày 13/11/2014 và tổ chức Lễ tuyên dương vào ngày 13/11/2014.

-    Ban Tổ chức cuộc vận động bình chọn sẽ tổ chức giới thiệu rộng rãi trong toàn khoa.

III.    THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

  1. Thời gian: tháng 10, 11 - HK 1 năm học 2014 - 2015
  2. Địa điểm: Khoa KTKT trường ĐH Văn Lang

IV.    TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-  Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Liên chi hội xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai cho các hội viên tổ chức thực hiện.

-  Kiến nghị với Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh.

-  Thực hiện hồ sơ cá nhân điển hình gửi về Ban Thư ký Liên chi hội khoa để xét bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường gồm:

+ Công văn đề nghị của đơn vị.

+ Trích ngang Bảng thành tích cá nhân theo mẫu (có dán ảnh), có xác nhận của Ban Chủ nhiệm khoa và Chi hội sinh viên (hoặc Ban Chấp hành chi đoàn) và nhận xét của giáo viên chủ nhiệm lớp.

+ 02 ảnh 4x6 cm, 01 ảnh hoạt động cận cảnh (khổ 10x12).

+ Các bản sao bằng khen, giấy khen, giấy báo thành tích, bảng điểm học tập, các loại giấy chứng nhận có liên quan.


* Lưu ý:          

-       Các hồ sơ đựng trong 01 phong bì cứng riêng cho từng cá nhân.

-       Hồ sơ thiếu bất kỳ nội dung, văn bản nào thì sẽ bị loại và không được trình cho hội đồng xét chọn.

-       Mỗi đơn vị được đề cử từ 2-3 hồ sơ trở lên để tiến hành đăng ký bình chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp LCH.          

 

XÁC NHẬN BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG KHOA

  TM. BCH LIÊN CHI HỘI KHOA

LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG

 

 

TS.Nguyễn Cửu Đỉnh       

 

 

Nguyễn Trần Đoan Trang