căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Hướng dẫn thực hiện BHYT SV năm học 2015-2016

   

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG

SỐ: 376 /ĐT-VL

V/v Hướng dẫn thực hiện BHYT- SV Năm học 2015 -2016

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2015

 
 

 

 

Kính gửi:    QUÝ VỊ TRƯỞNG KHOA

 

-    Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

-    Căn cứ Nghị định 105/2014NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT”;Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-TC ngày 24/11/2014 của Bộ y tế và Bộ Tài chính; Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội(BHXH) bảo hiểm y tế;

-    Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 03/03/2015 của UBND Tp.HCM về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

-   Căn cứ Hướng dẫn số 2404/BHXH-THU ngày 24/7/2015;2522/BHXH-THU ngày 06/8/2015 của bảo hiểm xã hội Tp.HCM về việc hướng dẫn và điều chỉnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016;

Ban Giám Hiệu Trường ĐHDL Văn Lang hướng dẫn thực hiện công tác BHYT sinh viên năm học 2015-2016;

 

I/ NỘI DUNG

1.Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế : Sinh viên đang theo học tại Trường ĐHDL Văn Lang.

2. Mức đóng bảo hiểm y tế:  776.250 đồng/ 15 tháng

      Trong đó:             - Sinh viên đóng 70%  mức đóng là:                        543.375 đồng

                                 - Ngân sách nhà nước hỗ trợ  30%:                       232.875 đồng

Nhà trường tổ chức thu thành 02 đợt như sau:

Đợt 1: Thu 06 tháng - Thẻ bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 01/10/2015 – 31/3/2016

      Trong đó:

                                 - Sinh viên đóng 70% mức đóng là:                          217.350 đồng

                                 - Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%:                            93.150 đồng

Đợt 2: Thu 09 tháng - Thẻ bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 01/4/2016 – 31/12/2016

      Trong đó:

                        - Sinh viên đóng 70% mức đóng là:                         326.025 đồng

                        - Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%:                        139.725đồng

3.Phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế:

- Phạm vi bảo hiểm y tế HSSV bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu - Khám chữa bệnh ngoại trú - nội trú -tai nạn giao thông.

- Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT: Theo qui định của Luật bảo hiểm y tế, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP và thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC.

- Sinh viên được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh tuyến quận, huyện hoặc tương đương; các Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp.

4. Thời hạn bảo hiểm:

- Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 15 tháng từ 01/10/2015 đến 31/12/2016.

 

II/ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

-      Thực hiện qui định của bảo hiểm y tế Tp. Hồ Chí Minh về thời gian đóng bảo hiểm y tế ở trường tổ chức thu 02 đợt

Đợt 1: Từ ngày 28/8/2015  đến hết ngày 18/9/2015.

Đợt 2: Từ ngày 01/3/2015  đến hết ngày 10/3/2016.

-   Sinh viên học tại Cơ sở 2 đăng ký và đóng tiền tại Văn phòng Khoa(trực tiếp cho cán bộ phụ trách) từ ngày 28/8/2015 đến hết ngày 18/9/2015. Ngày 19/9/2015 cán bộ phụ trách chuyển số tiền thu được về phòng Kế toán và chuyển danh sách đăng ký về Phòng Đào tạo.

-   Sinh viên học tại Cơ sở 1 đăng ký và đóng tiền tại Phòng Kế toán trong thời hạn như trên.

Sau khi nhận được Thẻ Bảo hiểm y tế từ bảo hiểm xã hội Tp.HCM, nhà trường sẽ chuyển về các Khoa chuyển cho sinh viên. Trường hợp Thẻ Bảo hiểm y tế có sai sót cần liên hệ ngay với Phòng Đào Tạo (P.103B) để điều chỉnh kịp thời.

Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2015 - 2016 là bắt buộc, các Khoa có hình thức tổ chức hướng dẫn thích hợp để đông đảo người học có đầy đủ thông tin về ích lợi của loại hình bảo hiểm y tế.

Nhà trường giao cho Phòng Đào tạo và Phòng Kế toán phối hợp đề xuất kế hoạch quản lý, sử dụng hợp lý và hiệu quả khoản kinh phí do Bảo hiểm y tế trích để lại trường với mục đích cải thiện các điều kiện phục vụ học tập và sinh hoạt của người học.

Ngoài bảo hiểm y tế, loại hình bảo hiểm tai nạn được Nhà trường mua cho tất cả sinh viên đang theo học tại trường. Bảo hiểm tai nạn được dùng trong các trường hợp: Tai nạn xảy ra do bất ngờ, ngoài ý muốn của sinh viên hay từ bên ngoài tác động lên thân thể sinh viên và là nguyên nhân trực tiếp làm sinh viên bị thương tật thân thể hoặc tử vong.

Nhận được thông báo này các Khoa tích cực vận động sinh viên tham gia đầy đủ đạt kết quả cao theo đúng qui định của bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

                                                                            

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

         Nơi nhận:

           - Như trên

           - Lưu (P.HC, PĐT)
TS. NGUYỄN DŨNG