căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016-2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 392/TB-ĐHVL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016-2017

 

Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

Căn cứ Hướng dẫn số 1988/BHXH-QLT ngày 09 tháng 8 năm 2016 của bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn và điều chỉnh thực hiện y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Văn Lang ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang.

Năm học 2016-2017, nhà trường tổ chức cho sinh viên thực hiện bảo hiểm y tế sinh viên theo hướng dẫn.

A.   Đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng BHYT

1.    Đối tượng tham gia BHYT

Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Văn Lang đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc (ngoại trừ sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật bảo hiểm y tế).

2.    Mức đóng BHYT

Theo quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.210.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT.

4,5% x 1.210.000 đồng x 12 tháng    = 653.400 đồng, trong đó:

Sinh viên đóng 70%                         = 457.380 đồng

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%     = 196.020 đồng

(khi Nhà nước thay đổi quy định tỷ lệ đóng và mức lương cơ sở, nhà trường sẽ có thông báo theo điều chỉnh của cơ quan BHYT cho sinh viên biết để thực hiện).

Đối với sinh viên có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: Sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo,… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường sẽ lập danh sách riêng kèm theo bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường.

3.    Phương thức đóng BHYT

Các khoa tổ chức thu tiền đóng BHYT sinh viên theo quy định làm 02 đợt:

Đợt 1: Thẻ BHYT có hiệu lực từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016 (03 tháng)

Sinh viên đóng 70%                                    = 114.345 đồng

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%                =   49.005 đồng

Đợt 2: Thẻ BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 (12 tháng)

Sinh viên đóng 70%                                    = 457.380 đồng

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%                = 196.020 đồng

4.    Thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng 12 tháng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

Nếu tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục với giá trị sử dụng của thẻ BHYT được cấp trong năm học trước từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính, thẻ BHYT có thời hạn sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT.

B.    Phạm vi, quyền lợi BHYT

1.    Phạm vi BHYT sinh viên

Phạm vi BHYT sinh viên gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu, Khám chữa bệnh  Ngoại trú - Nội trú, Tai nạn giao thông.

2.    Quyền lợi của sinh viên tham gia BHYT

Quyền lợi của sinh viên khi tham gia BHYT: Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, Nghị định số 105/2014/NĐ-CB và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-TC.

Sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến quận, huyện hoặc tương đương. Các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp.

Mức hưởng BHYT được căn cứ vào Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế và Điều 4 chương II Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 và các văn bản  liên quan.

 C.  Tổ chức thực hiện

Phòng Công tác sinh viên kết hợp các khoa đào tạo thông báo và tổ chức thu tiền BHYT sinh viên vào 02 đợt:

Đợt 1 (03 tháng): từ ngày 29/9/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Đợt 2 (12 tháng): từ ngày 29/9/2016 đến hết ngày 30/11/2016

Sinh viên học tại cơ sở 2 đăng ký và đóng tiền tại khoa (trực tiếp cho cán bộ phụ trách BHYT sinh viên của khoa), sinh viên học tại cơ sở 1 đóng tiền tại phòng Kế toán.

Ngày 10/10/2016 (đợt 1) và ngày 02/12/2017 (đợt 2), cán bộ phụ trách BHYT sinh viên các khoa (cơ sở 2) chuyển số tiền thu BHYT sinh viên của khoa cho phòng Kế  toán và chuyển danh sách đăng ký (cơ sở 1 và cơ sở 2) cho phòng Công tác sinh viên để nhà trường làm hồ sơ đăng ký BHYT cho sinh viên tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

Bảo hiểm y tế sinh viên là bắt buộc. Ngoài bảo hiểm y tế, nhà trường mua bảo hiểm tai nạn cho tất cả sinh viên đang theo học tại trường, bảo hiểm tai nạn áp dụng trong các trường hợp tai nạn xảy ra do bất ngờ ngoài ý muốn hoặc từ bên ngoài tác động lên thân thể làm sinh viên bị thương tật.

Nhà trường giao phòng Công tác sinh viên có hình thức tổ chức hướng dẫn thích hợp để tất cả sinh viên có đầy đủ thông tin về ích lợi của BHYT, kết hợp phòng Kế toán lập kế hoạch quản lý và sử dụng hợp lý khoản chi phí do BHYT trích lại, kết hợp các khoa thực hiện thu BHYT sinh viên đạt yêu cầu trong năm học 2016-2017.

Trân trọng.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

-  Ban Giám hiệu,

-  Các Khoa, Phòng, Trung tâm,

-  Lưu PHC.

 

(đã ký)

 

 

VÕ VĂN TUẤN