căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giới thiệu Bộ phận Công Tác Sinh Viên (CTSV)

Giới thiệu Bộ phận Công Tác Sinh Viên (CTSV)

Theo cơ cấu tổ chức của trường ĐH Văn Lang thì ngoài Bộ phận CTSV chung thuộc Phòng Đào tạo thì mỗi Khoa được tổ chức riêng Bộ phận CTSV của Khoa mình. Bộ phận CTSV của khoa KTKT chịu sự quản lý trực tiếp của Ban chủ nhiệm khoa và thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau:

       
  Cô Phạm Thị Nga

1. Chức năng:

  • Thực hiện các chính sách của Nhà trường trong công tác sinh viên (SV), tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác SV và đảm bảo cho SV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
  • Quản lý sinh viên về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho sinh viên. Cung cấp cho sinh viên thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của SV.
  • Phối hợp chặt chẽ với BCH Đoàn – Hội của Khoa trong công tác SV.

2. Nhiệm vụ:

Theo phân công của BCN Khoa, bộ phận CTSV có các nhiệm vụ sau:

  • Công tác hành chính:

Phối hợp với bộ phận giáo vụ và với sự hỗ trợ của Đoàn – Hội tiếp nhận hồ sơ sinh viên mới nhập học theo đúng quy định của nhà Trường. Xếp lớp tạm thời, chỉ định ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời trong thời gian đầu khoá học. Hướng dẫn SV các thủ tục cần thiết để làm thẻ SV, làm lại thẻ SV nếu bị mất.

Tổng hợp và lưu dữ liệu SV tại Khoa, chuyển hồ sơ lên Phòng Kế hoạch và Quản lý nhân lực (P.KH&QLNL). Cùng với P. KH&QLNL quản lý và bổ sung để hoàn tất hồ sơ SV đến khi tốt nghiệp.

Hướng dẫn và giải quyết các công việc hành chính như: xác nhận là SV đang học tại Khoa; bổ sung hồ sơ cần thiết; xác nhận vay vốn tín dụng tại địa phương; xác nhận sổ ưu đãi giáo dục.

  • Công tác tổ chức, quản lý học tập và rèn luyện của sinh viên:

Tổ chức, quản lý nề nếp học tập của sinh viên như theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với giảng viên đứng lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học khi có yêu cầu.

Xác nhận cho sinh viên nghỉ học có lý do và chuyển Giảng viên bộ môn xem xét giải quyết. Kiểm tra SV thực hiện nội quy học đường.

Triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của sinh viên theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của SV.

Phối hợp với nhà Trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khoá học và đầu mỗi năm học.

Giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

  • Công tác y tế, thể thao, văn hoá, văn nghệ:

Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khoẻ cho SV khi vào nhập học.Giải quyết các vấn đề phát sinh đến sức khỏe của sinh viên trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Trường. Đề xuất quỹ Gia đình Văn Lang (GĐVL) giúp đỡ những trường hợp tai nạn, ốm đau nặng, đột xuất.

Hỗ trợ SV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao do Khoa hoặc Đoàn trường tổ chức.

  • Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên:

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với SV về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến SV.

Tổ chức thực hiện các chế độ của nhà Trường đối với sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

Thông tin liên lạc:

Phụ trách CTSV: cô Phạm Thị Nga

Tầng 6, P.C606, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh

Tel: (+84) 08 35161.126

Email: k.kt@vanlanguni.edu.vn;

website: http://ktkt.vanlanguni.edu.vn